Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej - Dowiedz się więcej Rozumiem

Twój Progress


Regulamin

Regulamin Progress Fitness
Każdy Klient Progress Fitness zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania niniejszego regulaminu.

1. Klientem klubu może zostać każda osoba pełnoletnia, jak również osoba, która ukończyła szesnasty rok życia, za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów.
2. Poprzez zakupienie karnetu, jednorazowego wejścia, osoby biorące udział w zajęciach oświadczają, że nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych i uczestniczą w zajęciach na własną odpowiedzialność.
3. Ćwiczący powinien poinformować obsługę Progress Fitness przed wykupieniem karnetu o wszelkich chorobach i dolegliwościach jak również instruktora danych zajęć.
4. Członek Klubu korzysta z usług Klubu na własną odpowiedzialność i nie może zgłaszać pod adresem klubu żadnych roszczeń z tytułu uszkodzenia ciała lub utraty zdrowia w związku z korzystaniem z usług Klubu, chyba że zostało to spowodowane przez Klub lub członków personelu Klubu w sposób zawiniony.
5. Progress Fitness nie ponosi odpowiedzialności za wypadki będące wynikiem niestosowania się do programu i instrukcji zalecanych przez prowadzącego instruktora.
 
Uczestnictwo w zajęciach
 
6. W zajęciach mogą uczestniczyć osoby, które wykupiły karnet lub jednorazowe wejście.
7. Karnety wystawiane są imiennie i tylko na jedną osobę, nie ma możliwości ich odstępowania innym osobom. W przypadku stwierdzenia, że użytkownikiem karnetu nie jest osobą, na którą został on wystawiony Progress Fitness zastrzega sobie prawo do jego anulowania.
8. Poprzez zakupienie karnetu bądź jednorazowego wejścia klient akceptuje jednocześnie postanowienia niniejszego regulaminu oraz jego części integralnych.
9. Należy dokonywać wcześniejszej rezerwacji na zajęcia. Klub zastrzega sobie prawo poproszenia o wcześniejsze zapisanie się na zajęcia wraz ze wskazaniem terminów.
10. Nieobecność na zajęciach wcześniej zarezerwowanych należy zgłaszać minimum 12 godzin wcześniej osobiście, mailowo, telefonicznie lub wysyłając sms pod numer 535 137 758 lub 508 980 203 lub 535 080 212.
11. Nie odwołane zajęcia będą skreślane z karnetu tak jakby były wykorzystane.
12. W przypadku nie zgłoszonej i nieusprawiedliwionej dłuższej nieobecności (tydzień i dłużej), osoby które nie zgłosiły owego faktu będą skreślane z listy zajęć.
13. Karnet jest ważny przez okres 30 lub 60 dni od daty zakupu (w zależności od obiektu). Należy bezwzględnie przestrzegać ważności karnetów. Ważność karnetu może zostać przedłużona tylko w przypadku choroby/kontuzji/delegacji po przedłożeniu zaświadczenia lekarskiego L4 lub zaświadczenia od pracodawcy i tylko na okres zawarty w ww. zaświadczeniu.
14. Klub nie zwraca pieniędzy za zakupiony karnet.
15. Klub zastrzega sobie prawo do wykreślenia klientki z listy zajęć po upłynięciu daty ważności karnetu, jeśli najpóźniej w dniu utraty ważności nie został on przedłużony na kolejny okres 30 dni.
16. W przypadku zgubienia karnetu należy zgłosić się do organizatorów, przedstawić warunki utraty karnetu i ustalić kwestie związane z uzyskaniem duplikatu utraconego karnetu oryginału.
17.Klub zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć w przypadku gdy grupa ćwiczących liczy mniej niż 7 osób..
18.Klub zastrzega sobie prawo do modyfikacji oraz zmian warunków wszystkich ofert promocyjnych i konkursów.
19. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Klientka wyraża zgodę na umieszczenie podanych przez siebie informacji w bazie Klientek Klubu Progress Fitness. Klub zobowiązuje się do nieudostępniania tych danych innym osobom i/lub podmiotom. Klientka wyraża również zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną oraz telefoniczną. Zgadza się także na otrzymywanie klubowego newslettera drogą mailową.*
20. Progress Fitness zastrzega sobie prawo do zmiany grafiku zajęć i zmiany instruktora.
21. Klub jest zamknięty w święta Bożego Narodzenia, Wigilię, Wszystkich świętych, święta Wielkanocne oraz wszelkie Święta ustawowo wolne od pracy. Kierownictwo Klubu może podjąć decyzję o otwarciu Klubu w niektóre z wyżej wymienionych dni jak również o odwołaniu zajęć w wybranych dniach roboczych.
22. W pomieszczeniach Klubu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu, zażywania środków odurzających i narkotyków; przynoszenia alkoholu, środków odurzających i narkotyków; przychodzenia w stanie nietrzeźwości, w stanie odurzenia lub pod wpływem narkotyków.
23. Ćwiczący powinni mieć ze sobą w przypadku zajęć na Sali: ręcznik, ubranie i czyste buty treningowe na zmianę, natomiast w przypadku zajęcia aqua fitness: ręcznik, strój kąpielowy, czepek oraz klapki. Wymagane jest przestrzeganie podstawowych zasad higieny, szczególnie w związku z uczęszczaniem na zajęcia aqua fitness.
24. W sali do zajęć fitness obowiązuje zmiana obuwia na sportowe, przeznaczone do fitness, najlepiej typu adidasy.
25. Osoby ćwiczące w nieodpowiednim obuwiu, bądź z brudną podeszwą będą wypraszane z sali bez możliwości odrobienia danych zajęć.
26. Członkowie klubu zobowiązani są do dbania o porządek, stan urządzeń oraz sprzęt sportowy będący wyposażeniem klubu. Wszelkie uszkodzenia powinny być natychmiast zgłoszone personelowi klubu.
27. Osoby niszczące sprzęt i urządzenia, ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.
28. Progress Fitness nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione w szatni, na sali, na basenie lub na terenie klubu.
29. Zabrania się przynoszenia do Klubu przedmiotów niebezpiecznych i innych przedmiotów, których wniesienie na teren Klubu mogłoby utrudnić korzystanie z Klubu innym członkom, lub mogłoby doprowadzić do uszkodzenia lub zniszczenia mienia, bądź mogłoby stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa osób przebywających w Klubie, ich życia oraz zdrowia.
31. W przypadku niestosowania się do postanowień niniejszego regulaminu, jak również jego części integralnych karnet może zostać unieważniony.
32. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu Klubu.
33. Klienci klubu zobowiązani są do czytania bieżących informacji i ogłoszeń oraz dostosowania się do nich. Wspomniane informację umieszczane są na stronie internetowej pod adresem : www.progressfitness.pl , rozwieszane na tablicy ogłoszeń lub w widocznych miejscach na terenie Klubu.
34.Każdy uczestnik/czka zajęć Progress Fitness po zapoznaniu się z regulaminem wyraża zgodę na wykorzystywanie i publikację materiałów foto i wideo z zajęć, maratonów, etc. w celach marketingowych.
35.Jakiekolwiek celowe działania ze szkodą dla Progress Fitness mające na celu świadome próby wyłudzeń lub oczernień będą kierowane na drogę sądową.
36.Wszelkie uwagi dotyczące funkcjonowania klubu prosimy zgłaszać bezpośrednio personelowi Klubu , pod numerem telefonu 535 137 758 lub 508 980 203 lub 535 080 212, bądź mailowo pod adresem kontakt@progressfitness.pl

Każda osoba korzystająca z usług klubu Progress Fitness oświadcza ,że:

zapoznałem/am się z regulaminem klubu i go akceptuję
 Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych poprzez e-mail.
 Zapoznałem się z informacją o przetwarzaniu moich danych osobowych:

1. Przetwarzamy następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres kontaktowy, numer telefonu, adres e-mail, numer PESEL, datę urodzenia, płeć oraz, jeżeli dotyczy nazwę i adres prowadzonej działalności gospodarczej, numer NIP.
2. Administratorem danych osobowych jest Progress Fitness., ul. Hlonda 33/3, 41-933 Bytom, NIP: ​ 626 286 51 64.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji usługi, w celach związanych z prawidłowym funkcjonowaniem Klubu, księgowo-podatkowych. Dane osobowe będą przechowywane do dnia wygaśnięcia wszelkich roszczeń pomiędzy stronami
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich podania uniemożliwia korzystanie z ofert i usług Klubu.
5. Dane osobowe będą przetwarzane również w celach marketingowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Podanie danych osobowych w tym celu jest dobrowolne, jednakże brak ich podania uniemożliwia otrzymywanie wiadomości od nas. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do dnia wypisania się Pani/Pana z newslettera.
6. Przysługuje Panu/Pani prawo żądania dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
7. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie naszym podwykonawcom, tj. dostawcom usług informatycznych, firmie księgowej, podmiotom zarządzającym i administrującym klubem.
 
KLAUZULA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
  1. Administratorem danych osobowych Klienta jest: PROGRESS FITNESS z siedzibą w Bytomiu  (41-933) przy ul. Hlonda 33/3 wpisana do rejestru przedsiębiorców.
  2. Administrator wskazuje dane kontaktowe właściwe w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: kontakt@progressfitness.pl.
  3. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez Administratora, przede wszystkim: (i) w celu i zakresie niezbędnym do wykonania usługi na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (ii) w celu wykonania obowiązku prawnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz (iii) w celu prowadzenia przez Administratora marketingu usług własnych, dochodzenia lub obrony w sprawie roszczeń lub praw któregokolwiek z Administratorów, w celu przeciwdziałania nadużyciom ze strony klienta, w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób oraz mienia Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
  4. W przypadku udzielenia przez Klienta, dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach wysyłania newslettera albo w celach marketingowych po wygaśnięciu umowy podane dane przetwarzane będą w tych celach na podstawie wyrażonej zgody – w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. W przypadku udzielenia przez Klienta, w związku z zapisem do newslettera lub zakupu karnetu / wejścia jednorazowego, dobrowolnej zgody na przesyłanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji handlowej lub zgody na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, których Klient jest użytkownikiem (telefonu, komputera) oraz automatycznych systemów wywołujących, w/w kanały komunikacji będą wykorzystywane przez Administratora w celach marketingu usług własnych .
  5. Administrator nie będzie udostępniał danych osobowych Klienta innym podmiotom (odbiorcom).
  6. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych Klienta do państw trzecich.
  7. Dane osobowe Klienta będą przechowywane w celu realizacji przez Administratora praw i obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów podatkowych, przepisów dotyczących przedawnienia roszczeń, w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody – do czasu jej cofnięcia, a w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych do czasu zgłoszenia przez Klienta sprzeciwu.
  8. Klient ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, prawo do przenoszenia danych osobowych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.
  9. Podanie przez Klienta danych osobowych w procesie zakupu karnetu / wejścia jednorazowego jest dobrowolne, ale niezbędne dla klubu Progress Fitness świadczącego swoje usługi.
Regulamin Klubu obowiązuje od dnia 01.09.2018r
 

Honorujemy